Artikel 1: definities/algemeen
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen een VACO-leverancier en de afnemer/opdrachtgever die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
b. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, dan blijven de overige bepalingen van toepassing en zullen partijen deze nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling die hierbij zoveel mogelijk aansluit.
d. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• algemene voorwaarden: de VACO algemene voorwaarden zakelijke markt;
• VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO als lid erkende onderneming die op haar transacties de algemene voorwaarden van toepassing laat zijn;
• afnemer: degene die een of meer zaken van de VACO-leverancier koopt voor doeleinden die binnen zijn bedrijf of beroepsactiviteit vallen;
• opdrachtgever: degene die een opdracht aan de VACO-leverancier geeft voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
• opdracht: de met de VACO-leverancier gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden, waaronder montage, service, reparatie, onderhoud en keuringen van voertuigen.


Artikel 2: aanbod, overeenkomst
a. Alle aanbiedingen van de VACO-leverancier voor prijzen, levertijd, duur en uitvoeringen zijn vrijblijvend. Elk aanbod wordt gedaan op basis van prijzen en uitvoeringen die op dat moment gelden. Bij nadien doorgevoerde algemene prijsverhogingen of andere wijzigingen, komt het gedane aanbod te vervallen.
b. Door de VACO-leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de VACO-leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief btw, heffingen en afvalbeheersbijdragen, alsmede exclusief transportkosten, verpakking en/of verzekering, tenzij schriftelijk anders; is overeengekomen.
c. Behoudens bij contante betaling, komt een overeenkomst tussen de VACO-leverancier en een afnemer/opdrachtgever tot stand nadat de VACO-leverancier de koop/opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering of met de werkzaamheden maakt.
d. Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
e. Prijswijzigingen die uit wet- of regelgeving voortvloeien, zoals belastingen, heffingen en afvalbeheersbijdragen, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 3: levering en uitvoering
a. Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de VACO-leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de VACO-leverancier alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b. Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of de opdracht als uitgevoerd.
2/6
c. De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de VACO-leverancier is opgegeven, te accepteren. De VACO-leverancier kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.
d. Wordt bij het aanbod geen vaste prijs van de uit te voeren werkzaamheden opgegeven en worden de kosten meer dan 10% hoger dan bij benadering was opgegeven, dan moet de VACO-leverancier de hogere kostenstijging met de opdrachtgever bespreken, waarbij deze de opdracht mag opzeggen, mits de kosten die de VACO-leverancier tot dan heeft gemaakt voor uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtgever worden betaald.
e. Indien de opdrachtgever zijn voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de werkzaamheden aan het voertuig zijn voltooid, dan is de opdrachtgever tevens een redelijke vergoeding voor stallings- en administratiekosten verschuldigd, welke vergoeding € 25,- per dag bedraagt.


Artikel 4: annulering
a. De afnemer of opdrachtgever heeft het recht om tot het moment van levering of tot de start van de uitvoering van de werkzaamheden de overeenkomst schriftelijk te annuleren, ook als de VACO-leverancier niet in verzuim is.
b. De afnemer of opdrachtgever moet alle schade vanwege het annuleren aan de VACO-leverancier vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs of overeengekomen kosten van de opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders hebben bepaald.
c. De schade moet de afnemer of opdrachtgever binnen 10 dagen na het annuleren aan de VACO-leverancier betalen. Blijft betaling van de schade binnen deze termijn uit, dan dient de afnemer of opdrachtgever de overeenkomst alsnog na te komen en kan zich dan niet nogmaals op annulering beroepen.


Artikel 5: overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, waarop de VACO-leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.
b. De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
c. In geval van blijvende overmacht is de VACO-leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
d. Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACO-leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 5 sub e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
e. Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
3/6


Artikel 6: risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
a. De afnemer/opdrachtgever draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b. De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c. Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de VACO-leverancier totdat alle vorderingen die de VACO-leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de VACO-leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus met inbegrip van openstaande bedragen van andere facturen dan die waarop nog van de VACO-leverancier aanwezige zaken zijn gefactureerd.
d. De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
e. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of ander zekerheidsrecht op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de VACO-leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
f. Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de VACO-leverancier worden geacht afkomstig te zijn van de VACO-leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
g. Totdat de afnemer of opdrachtgever aan de VACO-leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.


Artikel 7: betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn vormt altijd een fatale termijn.
b. Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer of opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer of opdrachtgever aan de betaling toekent.
c. Blijft de afnemer of opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is deze hogere wettelijke rente verschuldigd.
d. Is de afnemer of opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de VACO-leverancier redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer of opdrachtgever aantoont dat de VACO-leverancier minder schade lijdt.
e. Indien de VACO-leverancier de afnemer of opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer of opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de VACO-leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien de VACO-leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
4/6


Artikel 8: conformiteit
a. De VACO-leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer of opdrachtgever is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de VACO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de VACO-leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Klachten geven de afnemer of opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten. Van het balanceren van band/wielcombinaties en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd; voor deze opdrachten geldt dat deze correct zijn uitgevoerd als de klacht niet uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de afnemer bij de VACO-leverancier is ingediend (vervaltermijn).
b. Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 8 sub a, stelt de afnemer of opdrachtgever de VACO-leverancier in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer of opdrachtgever aan de VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de geleverde zaak of de uitgevoerde werkzaamheden.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer of opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 8 sub a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
d. De VACO-leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:
• de afnemer of opdrachtgever door de VACO-leverancier of diens leverancier gegeven
aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;
• sprake is van een ander dan normaal gebruik;
• gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
• montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer of opdrachtgever
door derden plaatsvindt;
• een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;
• de afnemer of opdrachtgever materialen of zaken ter bewerking aan de VACO-leverancier
verstrekt;
• materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer of
opdrachtgever zijn toegepast.
e. Indien de VACO-leverancier zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de VACO-leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.


Artikel 9: aansprakelijkheid
a. De totale aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. De VACO-leverancier is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.
b. De VACO-leverancier, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door de VACO-leverancier geleverde zaken en/of uitgevoerde opdrachten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
c. De afnemer of opdrachtgever vrijwaart de VACO-leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.
5/6
d. De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de VACO-leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
e. De VACO-leverancier zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is de VACO-leverancier niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de VACO-leverancier niet verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 9 sub a is gehouden.


Artikel 10: opschorting en ontbinding
a. De VACO-leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
• de afnemer of opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen:
• na het sluiten van de overeenkomst de VACO-leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer of opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
• de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de VACO-leverancier onvoldoende is;
• zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer of opdrachtgever onmogelijk is, zoals bij insolventie, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.
b. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer of opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en behoudt de VACO-leverancier haar aanspraken op volledige schadevergoeding.


Artikel 11: persoons- en voertuiggegevens
a. Door het aangaan van een overeenkomst verstrekt de afnemer of opdrachtgever persoonsgegevens aan de VACO-leverancier, waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze gegevens kan de VACO-leverancier:
• de koopovereenkomst of opdracht uitvoeren en optimale service verlenen;
• bij gerechtvaardigd belang de afnemer of opdrachtgever van productinformatie voorzien en gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
• voertuiggegevens bewaren, zoals kenteken en tellerstanden ter voorkoming van fraude.
b. De afnemer of opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens, deze worden door de VACO-leverancier binnen 14 dagen na het verzoek daartoe toegezonden, worden op verzoek van de afnemer of opdrachtgever aangepast of verwijderd met inachtneming van wettelijke voorschriften. Van toepassing is voorts de privacyverklaring die de VACO-leverancier op haar website vermeld.
c. Bij uitgevoerde werkzaamheden aan personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) zal de VACO-leverancier mede ter voldoening aan wet- en regelgeving melding doen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) met vermelding van voertuiggegevens (o.a. kenteken, meldcode, kilometerstand en adviespunten).


Artikel 12: toepasselijk recht en geschillen
a. Alle met de VACO-leverancier gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6/6
b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, worden geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met de VACO-leverancier voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin de VACO-leverancier gevestigd is.


Artikel 13: slotbepaling
a. De VACO-leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de afnemer meest gunstige bepaling.